"ستاره درخشان در شام"

کتاب: "ستاره درخشان در شام"
 "سَیری در زندگانی شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله"
کتابی است که به زندگی شیخ الإسلام رحمه الله پرداخته و بخشی از سخنان علمای دیگر پیرامون ایشان را نقل نموده و در اخیر به برخی از شبهات معروفی که ما حَول شیخ رحمه الله از طرف دشمنان و مخالفین اش، مطرح می گردد، پرداخته است.