پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح

بیان راهکارهای حفظ و تقویت عقاید اسلامی و عوامل جلوگیری از تفرقه در میان مسلمانان است. نویسنده کتاب، با اشاره به حرکت مبارک و خجسته بیداری اسلامی و گرایش و اقبال بی‌سابقه به تعالیم روح‌بخش اسلام، نکات مهمی را درباره لزوم پیروی کلیه مسلمانان از یک روش واحد و تمسک به معیار حق و حقیقت شرح می‌دهد. به بیان دیگر، این اثر مجموعه‌ای سودمند از اصول و قواعدی است که جنبش بیداری اسلامی در مسیر دعوت و روش علمی و عملی‌اش بدان نیازمند است. وی بدین منظور، مطالب خود را در یازده باید و نباید یا اصل مهم گنجانده و به تعریف و توضیح درباره آنها پرداخته است که عبارتند از: وجوب تمسک به قرآن و سنت، پایداری به احکام الهی و سنت نبوی در منازعات، توجه ضروری به سنت برای درک و تفسیر قرآن، طلب دلیلِ فتوا از علمای دینی و باطل بودن تقلید، اخلاص و حسن نیت در عمل و فراگیری زبان عربی برای فهمِ بهتر دین.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: