لؤلؤ و مرجان | شفاعت عظمی به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشیده می شود
لؤلؤ و مرجان | شفاعت عظمی به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشیده می شود
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 182
تعداد بازدید : 175
بار بارگیری : 129

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: شفاعت عظمی به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشیده می شود