لؤلؤ و مرجان | آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید
لؤلؤ و مرجان | آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 227
تعداد بازدید : 103
بار بارگیری : 116

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید