لؤلؤ و مرجان | محبوب ترین اعمال به نزد الله عزوجل
لؤلؤ و مرجان | محبوب ترین اعمال به نزد الله عزوجل
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 83
تعداد بازدید : 62
بار بارگیری : 22

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: محبوب ترین اعمال به نزد الله عزوجل