لؤلؤ و مرجان | خطر دشنام و ناسزا گفتن به مسلمان و جنگ با او
لؤلؤ و مرجان | خطر دشنام و ناسزا گفتن به مسلمان و جنگ با او
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 63
تعداد بازدید : 67
بار بارگیری : 16

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: خطر دشنام و ناسزا گفتن به مسلمان و جنگ با او