لؤلؤ و مرجان | خطر نسبت دادن کفر به مسلمان
لؤلؤ و مرجان | خطر نسبت دادن کفر به مسلمان
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 19
تعداد بازدید : 8
بار بارگیری : 2

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: خطر نسبت دادن کفر به مسلمان