لؤلؤ و مرجان | خصوصیات و صفات منافق
لؤلؤ و مرجان | خصوصیات و صفات منافق
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 8
تعداد بازدید : 7
بار بارگیری : 1

 

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است
 موضوع این قست: خصوصیات و صفات منافق