لؤلؤ و مرجان | آنچه برای خودتان دوست دارید برای مسلمانان نیز دوست داشته باشید
لؤلؤ و مرجان | آنچه برای خودتان دوست دارید برای مسلمانان نیز دوست داشته باشید
طبقه بندی مقاله : لؤلؤ و مرجان
تعداد دفعات گوش دادن : 9
تعداد بازدید : 7
بار بارگیری : 2

کتاب لؤلؤ و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است.
موضوع این قست: آنچه برای خودتان شدوست دارید برای مسلمانان نیز دوست داشته باشید